This is alternative content.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tổng công ty
Viên nén năng lượng
Sản phẩm nhập khẩu
Khách sạn
Resort
Nông sản
WEBSITE LIÊN KẾT

Tổng số online: 3

Số luợt truy cập: 393121

Văn hóa  >>   Tin tức

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020


 

cÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Số 01 Phan Bội Châu – Đông Hà – Quảng Trị

ĐT: 0233.3851.151; Fax: 0233.3852.695

MST: 3200042556

CỘng hòa xã hỘi chỦ nghĩa ViỆt Nam     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Quảng Trị, ngày 12 tháng 09 năm 2020

      

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

 

    Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tổng công ty thương mại Quảng Trị

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị;

Căn cứ danh sách chốt tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 ngày 07/09/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị trân trọng thông báo Quý cổ đông Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 :

1. Thời gian dự kiến         :  8h ngày 22/09/2020.

2. Địa điểm : Văn phòng Tổng công ty thương mại Quảng Trị

Số 01 Phan Bội Châu, Đông Hà, Quảng Trị.

3. Nội dung    :   Theo chương trình đính kèm.

 

 

        (Chi tiết nội dung tài liệu và thời gian cụ thể của Đại hội sẽ được tại đăng tải website: http://sepon.com.vn  Cổ đông vào mục “Quan hệ cổ đông” trên website. Chọn mục “Thông tin cổ đông”. Kính mời quý cổ đông tham khảo).

        Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông gửi nội dung góp ý hoặc các câu hỏi (nếu có), xác nhận tham dự qua điện thoại hoặc fax về địa chỉ công ty trước 08h00 ngày 18/09/2020.

        Khi đến dự họp Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Bản CMND/thẻ căn cước và Giấy ủy quyền.

          Công ty kính đề nghị quý cổ đông cập nhật thông tin thường xuyên về việc tổ chức đại hội tại website: sepon.com.vn.  Nếu trường hợp có thay đổi thì thông báo tại website sẽ thay cho Giấy mời.

          Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Chị Châu, Ban chứng khoán Công ty, ĐT: 0974.114.068; email: chau.nguyen@sepon.com.vn.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

         CHỦ TỊCH

 

                         ( Đã ký)

 

      Hồ Xuân Hiếu

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY

THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Địa chỉ:  Số 01 Phan Bội Châu – Đông Hà – Quảng Trị

-  Điện thoại           : 0236. 822513 -   0236. 821114

 


 

 

                                        CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Thời gian: bắt đầu từ  8h.00 ngày 22 tháng 9 năm 2020; Kết thúc: 10h cùng ngày.

 

STT

NỘI DUNG

THỰC HIỆN

1

Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.

HĐQT

2

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tỷ lệ cổ đông tham dự 

Ban thẩm tra

Chào cờ. Tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu.

Ban tổ chức

Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức

Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội

Đoàn chủ tịch

3

Báo cáo của HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ nhiệm chức danhTổng giám đốc

HĐQT

4

+ Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

+ Thông qua Tờ trình Sửa đổi điều lệ

HĐQT

5

 Thảo luận của các cổ đông.

Cổ đông

6

Biểu quyết thông qua nội dung tại mục 3,4

Công bố kết quả biểu quyết.

HĐQT

7

Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

Ban thư ký

8

Bế mạc Đại hội

HĐQT

 

 

 

 

 

Ý kiến đóng góp
Tham gia đóng góp ý kiến
Bạn cần đăng nhập tại đây để có thể tham gia đóng góp ý kiến
Tin khác