This is alternative content.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tổng công ty
Viên nén năng lượng
Sản phẩm nhập khẩu
Khách sạn
Resort
Nông sản
WEBSITE LIÊN KẾT

Tổng số online: 63

Số luợt truy cập: 350749

Văn hóa  >>   Tin tức

GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ


 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY UỶ QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

 

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN - TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Tôi tên là: .......................... …………………………….  Mã số cổ đông: ...................

CMTND/ĐKKD số (1): ............ Ngày cấp: ............................... Nơi cấp:...................

Địa chỉ thường trú (2):...........................................................................................

Hiện đang sở hữu: ............... cổ phần (Bằng chữ:................................................ )

Tương ứng với tổng mệnh giá là :................................................................... đồng

BẰNG GIẤY  ỦY QUYỀN NÀY TÔI ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà): ...........................................................................................................

CMTND số: .......................... Ngày cấp: ............................... Nơi cấp:.....................

Địa chỉ thường trú:...............................................................................................

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu. Tôi xin chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về việc uỷ quyền này và không có bất kỳ khiếu nại nào về những nội dung đã được Đại hội Cổ đông thông qua.

                                                             Quảng Trị , ngày          tháng  12 năm 2014

 NGƯỜI NHẬN UỶ QUYỀN                                         NGƯỜI UỶ QUYỀN

       (Ký và ghi rõ họ tên)                                                   (Ký và ghi rõ họ tên) (3)

 

 

 

Ghi chú:

(1)   Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi số giấy chứng nhận ĐKKD/giấy phép thành lập.

(2)   Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính.

(3)   Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên đóng dấu.

Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND, tài liệu dự họp và giấy ủy quyền bản chính.

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                          -----***-----

 

 

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

 

 

Kính gửi:       CÔNG TY CỔ PHẦN -  TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

 

 

Tên tôi là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã số cổ đông: . . . . . . . . . . . .

CMTND/ĐKKD số   (1): .  . . . . . . . . .          cấp ngày: . . . . . . . . . . . . tại: . . . . . . . .

Địa chỉ thường trú (2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Số cổ phần sở hữu:   . . . . . . . . . . . . . . . . cổ phần;

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 năm 2014.

                                                              . . . . , ngày . . . . tháng . . . . năm 2014

  CỔ ĐÔNG

      (Ký và ghi rõ họ tên)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1)  Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi số giấy chứng nhận ĐKKD/giấy phép thành lập.

(2)  Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính.

 

(3) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên.

 

 

 

Ý kiến đóng góp
Tham gia đóng góp ý kiến
Bạn cần đăng nhập tại đây để có thể tham gia đóng góp ý kiến
Tin khác