This is alternative content.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tổng công ty
Viên nén năng lượng
Sản phẩm nhập khẩu
Khách sạn
Resort
Nông sản
WEBSITE LIÊN KẾT

Tổng số online: 28

Số luợt truy cập: 365759

Văn hóa  >>   Tin tức

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ


 


BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Quảng trị, ngày    tháng 12 năm 2014

 

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần

                 Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị         

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quyết định số 2433/ QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Thương Mại Quảng Trị thành Công ty Cổ phần;

Căn cứ Quyết định số ……. ngày …/…./2014 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Thương Mại Quảng Trị về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị;

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Thương Mại Quảng Trị trân trọng kính mời các nhà đầu tư đã mua cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Thương Mại Quảng Trị đến dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Thời gian: 13h00’ ngày 25 tháng 12 năm 2014.

Địa điểm:  Hội trường tầng 3 Công ty TNHH MTV Thương Mại Quảng Trị

                          Số 01 Phan Bội Châu, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

            Nội dung đại hội:     Theo Chương trình Đại hội đính kèm

            Đề nghị Quý vị cổ đông nghiên cứu trước tài liệu phục vụ Đại hội và  mang theo để sử dụng tại Đại hội. Tài liệu được đăng tải trên website www.sepon.com.vn.

            Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.   

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

ỦY VIÊN BCĐ – TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP

                            

 

 

 

 

HỒ XUÂN HIẾU

 

Ghi chú:  - Đề nghị quý cổ đông mang theo Thư mời họp và CMTND (hoặc giấy tờ tùy thân có thể chứng minh) khi tham dự Đại hội; trường hợp quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự thì làm Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm.

                - Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền hoặc Giấy xác nhận việc tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) tới địa chỉ: Phòng Pháp chế - Nhân sự Công ty TNHH MTV Thương Mại Quảng Trị, Số 01 Phan Bội Châu, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.  Trước 16h30 ngày  22/12/2014 (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội). Quý cổ đông tự lo chi phí sinh hoạt, đi lại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quảng Trị, ngày    tháng 12 năm 2014

 

DANH MỤC TÀI LIỆU

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị

ĐĂNG TẢI TRÊN WEBSITE: www.sepon.com.vn

TT

Tên tài liệu

File

1

Thư mời họp Đại hội

01-Thu moi hop.doc

2

Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội

02-Giay xac nhan, uy quyen.doc

3

Chương trình làm việc Đại hội

03-Chuong trinh lam viec.doc

4

Quy chế tổ chức Đại hội

04-Quy che to chuc.doc

5

Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần

05-Du thao Dieu le Cong ty CP.doc

6

Mẫu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

07-Mau ung cu, de cu HĐQT.doc

7

Mẫu ứng cử, đề cử thành viên BKS

08-Mau ung cu, de cu BKS.doc

8

Mẫu biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

09-Mau bien ban hop nhom.doc

9

Quy chế bầu cử HĐQT, BKS

10-Quy che bau HĐQT, BKS.doc

10

Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT, BKS

11-So yeu ly lich ung cu vien HĐQT, BKS.doc

 

 

 

Ý kiến đóng góp
Tham gia đóng góp ý kiến
Bạn cần đăng nhập tại đây để có thể tham gia đóng góp ý kiến
Tin khác