This is alternative content.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tổng công ty
Viên nén năng lượng
Sản phẩm nhập khẩu
Khách sạn
Resort
Nông sản
WEBSITE LIÊN KẾT

Tổng số online: 38

Số luợt truy cập: 356364

Văn hóa  >>   Tin tức

Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị


 

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

 

Số:           /QĐ-BCĐCPH

Quảng Trị, ngày      tháng  12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập  Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị)

                                                            ----------------------------------

 

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

-          Như Điều 2;

-          BTC ĐHĐCĐ TCT;

-         Lưu VP TCT;

TM. BAN CHỈ ĐẠO CPH CÔNG TY

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

 

 

Quảng Trị, ngày      tháng  12 năm 2014

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

(Ban hành và có hiệu lực từ ngày …/01/201.. theo Quyết định số ……/QĐ-BCĐCPH ngày …/12/2014 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị)

 

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1.            Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập của Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị.

Điều 2.            Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3.            Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

 

Điều 4.            Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1.      Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị theo danh sách chốt đến 16h ngày 15/12/2014 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2.      Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a)      Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

-            Thông báo mời họp;

-            Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

-            Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b)     Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết màu vàng và 02 phiếu bầu cử (01 phiếu màu đỏ; 01 phiếu màu xanh) trong đó:

-            Thẻ biểu quyết màu vàng (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền);

-            Phiếu bầu cử màu đỏ để bầu thành viên Hội đồng quản trị

-            Phiếu bầu cử màu xanh để bầu thành viên Ban Kiểm soát

c)      Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d)      Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải giơ cao thẻ biểu quyết đăng ký phát biểu ý kiến. Khi có sự đồng ý của Chủ tọa, cổ đông mới được thực hiện quyền phát biểu ý kiến. Phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho một lần phát biểu. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lắp.

e)      Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

f)       Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g)      Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h)      Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5.            Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.

1.      Đoàn Chủ tịch gồm một (01) Chủ tịch và một số thành viên do Ban tổ chức Đại hội đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2.      Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a)      Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b)      Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c)      Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d)      Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

e)      Quyết định của Đoàn Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

f)       Đoàn Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

g)  Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ, khi đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

-  Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

h) Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị ngoài nội dung chương trình Đại hội.

k)      Chủ tọa có quyền dừng ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

l)         Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

Điều 6.            Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

            Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban chỉ đạo cổ phần hóa quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm 16h ngày 15/12/2014; Phát tài liệu đại hội và các Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7.            Ban thư ký Đại hội.

1.      Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2.      Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a)      Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b)      Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản; Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c)      Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8.            Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

1.      Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban bầu cử và Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

2.      Ban Bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a)      Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;

b)      Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

c)      Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử thông qua, danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu;

d)      Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Quy chế bầu cử;

e)      Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS trước Đại hội.

f)       Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

g)      Lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho Ban kiểm soát ngay sau khi kết thúc Đại hội

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

 

Điều 9.            Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h ngày 15/12/2014.

Điều 10.        Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1.      Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2.      Các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp thực hiện việc biểu quyết bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết theo một trong ba phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng nội dung cần lấy ý kiến thông qua tại Đại hội,.

3.      Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Những cổ đông không giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần lấy ý kiến biểu quyết của một vấn đề được xem là đồng ý về vấn đề cần biểu quyết.

4.      Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 11.        Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện thông qua Phiếu bầu cử thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử ban hành kèm theo Quyết định số ..../2014/QĐ-BCĐ ngày ...//2014 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty.

Điều 12.        Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

1.      Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 13.        Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1.      Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2.      Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại  công ty.

3.       Biên bản của Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

 

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 14.        Quy chế này gồm có 14 điều do Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập của Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

TM.BAN CHỈ ĐẠO CPH TỔNG CÔNG TY

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
 

TM. BAN CHỈ ĐẠO CPH CÔNG TY

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

Ý kiến đóng góp
Tham gia đóng góp ý kiến
Bạn cần đăng nhập tại đây để có thể tham gia đóng góp ý kiến
Tin khác