This is alternative content.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tổng công ty
Viên nén năng lượng
Sản phẩm nhập khẩu
Khách sạn
Resort
Nông sản
WEBSITE LIÊN KẾT

Tổng số online: 27

Số luợt truy cập: 356357

Văn hóa  >>   Tin tức

DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN


 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------&--------

 

 

 

 
   

 

 

 

 


0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU LỆ

 

 

                                   ĐƠN VỊCÔNG TY CỔ PHẦN

                TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

          

             ĐỊA CHỈ:  SỐ 01 PHAN BỘI CHÂU – TP ĐÔNG HÀ – QUẢNG TRỊ

                          

 

 

                                

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Quảng Trị, Tháng 12  năm 2014

 

 

 

MỤC LỤC

 

PHẦN MỞ ĐẦU.. 4

 

I.      ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ.. 4

 

Điều 1. Giải thích thuật ngữ. 4

 

II.         TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.. 4

 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty  4

 

III.        MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.. 5

 

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty. 5

 

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động. 8

 

IV.       VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP. 8

 

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập. 8

 

Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu. 9

 

Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác. 9

 

Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần. 9

 

Điều 9. Thu hồi cổ phần. 10

 

V.         CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT.. 10

 

Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 10

 

VI.       CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.. 11

 

Điều 11. Quyền của cổ đông. 11