This is alternative content.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tổng công ty
Viên nén năng lượng
Sản phẩm nhập khẩu
Khách sạn
Resort
Nông sản
WEBSITE LIÊN KẾT

Tổng số online: 18

Số luợt truy cập: 370274

Văn hóa  >>   Tin tức

ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

 

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

 

 

 

 

 

 

Kính gửi :   BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .......... .............................

CMND/Hộ chiếu số: ....Ngày cấp: ....../......./....Nơi cấp: ...

Địa chỉ: ............... .................. ...............

Hiện đang sở hữu: ........ cổ phần (Bằng chữ:............ ...... )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):............................ ...

           Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát tại Quy chế bầu cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát, Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị.

            Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị cho tôi được ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị nhiệm kỳ 2015- 2020.

            Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này.

                                  ............., ngày ...... tháng 12 năm 2014

                                                         CỔ ĐÔNG

                                                                                                                                                          (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin lưu ý : Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h30’ ngày 22/12/2014 theo địa chỉ sau: Phòng Pháp chế -Nhân sự - Công ty TNHH MTV Thương Mại Quảng Trị, Số 01 Phan Bội Châu, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

 

 

 

Kính gửi :   BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

 

 

 

Tôi/chúng tối tên là (tổ chức/cá nhân): ...................................

CMND/ĐKKD số: .....Ngày cấp: ....../......./...........Nơi cấp: ....

Địa chỉ: ............... .................. ....................................................

Hiện đang sở hữu: ............... cổ phần (Bằng chữ:................. )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.........................

            Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát tại Quy chế bầu cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát, Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị và Luật Doanh nghiệp, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị.

           Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020. Cụ thể như sau:

1. Ông (Bà): ................................. ................................

CMND/ĐKKD số: ........Ngày cấp: ....../......./......Nơi cấp: ......

Địa chỉ: ............... .................. ............................

Trình độ học vấn:.................... Chuyên ngành:..........

Hiện đang sở hữu: ............... cổ phần (Bằng chữ:................. )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.............................

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

                                           ....., ngày ...... tháng 12  năm2014

 CỔĐÔNG

                                 (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin lưu ý : Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h30’ ngày ..../12/2014 theo địa chỉ sau: Phòng Pháp chế -Nhân sự - Công ty TNHH MTV Thương Mại Quảng Trị, Số 01 Phan Bội Châu, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

:

 

 

 

 

Ý kiến đóng góp
Tham gia đóng góp ý kiến
Bạn cần đăng nhập tại đây để có thể tham gia đóng góp ý kiến
Tin khác