This is alternative content.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tổng công ty
Viên nén năng lượng
Sản phẩm nhập khẩu
Khách sạn
Resort
Nông sản
WEBSITE LIÊN KẾT

Tổng số online: 111

Số luợt truy cập: 350612

Văn hóa  >>   Tin tức

BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Vào hồi ...giờ... ngày   / 12 /2014, tại ..............................................................................., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị cùng nhau nắm giữ  ....... cổ phần, chiếm ......% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT

Cổ đông

Số CMND/ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phần sở hữu

Thời gian sở hữu từ

Ký tên

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

Tổng số CP

 

 

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Quy chế bầu cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị và Luật Doanh nghiệp, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-20, cụ thể như sau:

1. Đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị:

Ông (Bà): ...................................................................................................... .................................

CMTND số: .................................. Ngày cấp: ................................ Nơi cấp: .................................

Địa chỉ thường trú:......................................................................................... .................................

Trình độ học vấn:........................................... Chuyên ngành:....................... .................................

Hiện đang sở hữu: ............... cổ phần (Bằng chữ:......................................... ...............................)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):....................................................... .................................

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị  nhiệm kỳ 2015-2020 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc .... giờ, ngày ...../12 /2014 tại ......................... và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

           

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin lưu ý : Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h30’ ngày 22/12/2014 theo địa chỉ sau: Phòng Pháp chế -Nhân sự - Công ty TNHH MTV Thương Mại Quảng Trị, Số 01 Phan Bội Châu, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

 

Vào hồi ...giờ... ngày   / 12/2014, tại ........................................................................, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị cùng nhau nắm giữ  ....... cổ phần, chiếm ......% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị, có tên trong Danh sách dưới đây: 

TT

Cổ đông

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phần sở hữu

Thời gian sở hữu từ

Ký tên

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

…………

 

 

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát tại Quy chế bầu cử ứng cử thành viên Ban Kiểm soát, Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị và Luật Doanh nghiệp, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cụ thể như sau:

 

1. Ông (Bà):.......... ...........................................................................................................................

CMND/Hộ chiếu số: ..............................Ngày cấp: ....../......./..............Nơi cấp: ............................

Địa chỉ thường trú: .................. .......................................................................................................

Trình độ học vấn:........................................... Chuyên ngành:....... …………................................

Hiện đang sở hữu: .................. cổ phần (Bằng chữ:...................................................................... )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):............................ ...........................................................

…………………………………………………………………………………………

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị  nhiệm kỳ 2015- 2020 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập xong hồi .....giờ…., ngày ...../12 /2014 tại ...................., được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

           

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin lưu ý : Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h30’ ngày22./12/2014 theo địa chỉ sau: Phòng Pháp chế -Nhân sự - Công ty TNHH MTV Thương Mại Quảng Trị, Số 01 Phan Bội Châu, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến đóng góp
Tham gia đóng góp ý kiến
Bạn cần đăng nhập tại đây để có thể tham gia đóng góp ý kiến
Tin khác