This is alternative content.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tổng công ty
Viên nén năng lượng
Sản phẩm nhập khẩu
Khách sạn
Resort
Nông sản
WEBSITE LIÊN KẾT

Tổng số online: 50

Số luợt truy cập: 355725

Văn hóa  >>   Tin tức

SƠ YẾU LÝ LỊCH


 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 


SƠ YẾU LÝ LỊCH

1.                 Họ và tên:                                                   Giới tính:    Nữ/Nam

2.                 Ngày tháng năm sinh:                                  Nơi sinh:    

3.                 Quốc tịch:  

4.                 Giấy CMND số:                       cấp ngày:                        tại

5.                 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

6.                 Chỗ ở hiện tại:

7.                 Trình độ văn hoá:

8.                 Trình độ chuyên môn:

9.                 Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

 

Thời gian

Trường đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Khen thưởng

Kỷ luật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.            Quá trình làm việc:

 

Thời gian

Nơi làm việc

Chức vụ

Khen thưởng

Kỷ luật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.            Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc

Chức vụ

Thời gian đảm nhiệm

 

 

Từ.........../..../......... đến .../..../.........

 

 

Từ.........../..../........ đến .../..../.........

 

 

Từ.........../..../........ đến .../..../..........

12.            Quan hệ thân thân:

 

Quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ thường trú

Nghề  nghiệp

Đơn vị công tác (nếu có)

Bố

 

 

 

 

 

Mẹ

 

 

 

 

 

Vợ/

Chồng

 

 

 

 

 

Con

 

 

 

 

 

Anh/

chị/em ruột

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

 

 

 

 

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Chính quyền địa phương, hoặc cơ quan  nơi công tác)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........., ngày ...... tháng........ năm 2014

    NGƯỜI KHAI

                         (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến đóng góp
Tham gia đóng góp ý kiến
Bạn cần đăng nhập tại đây để có thể tham gia đóng góp ý kiến
Tin khác