This is alternative content.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tổng công ty
Viên nén năng lượng
Sản phẩm nhập khẩu
Khách sạn
Resort
Nông sản
WEBSITE LIÊN KẾT

Tổng số online: 46

Số luợt truy cập: 355725

Văn hóa  >>   Tin tức

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊM NĂM 2016


 

         

             CÔNG TY CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI

                        QUẢNG TRỊ

 

             Số:       /GM-TM

                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


                 

             Quảng Trị, ngày    tháng    năm 2016

 

GIẤY MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY

CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ NĂM 2016

 

    Kính gửi:                                            - Toàn thể Cổ đông;

                - Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty.

          Thực hiện kế hoạch của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. 

Công ty trân trọng kính mời toàn thể Quý cổ đông của Công ty (có danh sách kèm theo) đến tham dự Đại hội.

          1. Thời gian: 14h, ngày 24 tháng 6 năm 2016;

          2. Địa điểm: Trung tâm DVDL Cửa Việt (Sepon Boutique Resort);

                               Địa chỉ: Thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

          3. Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (có chương trình kèm theo).

4. Đăng ký tham dự:

Cổ đông hiện đang công tác tại đơn vị nào thì đăng ký tham dự tại đơn vị đó trường hợp cổ đông không tham dự có thể ủy quyền bằng văn bản.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Ghi chú: Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và thuận lợi, Công ty yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thông báo tới toàn thể cổ đông để  xác nhận việc tham dự, trường hợp cổ đông nào không tham dự có thể ủy quyền bằng văn bản (mẫu kèm theo); Danh sách cổ đông không tham dự và giấy ủy quyền yêu cầu gửi về Phòng Tổng hợp Công ty (chị Châu - ĐT: 0974.114.068) trước 17h, ngày 18 tháng 6 năm 2016.

          Trân trọng kính mời!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

( Đã ký)

 

 

 

             CÔNG TY CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI

                        QUẢNG TRỊ

                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


              Quảng Trị, ngày    tháng    năm 2016

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

 

          1. Thời gian: 14 giờ, ngày 24 tháng 6 năm 2016

          2. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ du lịch Cửa Việt.

Stt

Nội dung

Người điều hành

1

Tiếp đón cổ đông, đăng ký tham dự, nhận tài liệu và thẻ biểu quyết.

Ban tổ chức

2

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tỷ lệ cổ đông tham dự.

Ban thẩm tra

3

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

Ban tổ chức

4

Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Ban tổ chức

5

Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại Hội.

Đoàn chủ tịch

6

Báo cáo về công tác quản lý của HĐQT năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Đoàn chủ tịch

7

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 (đã được kiểm toán), kế hoạch SXKD năm 2016.

Đoàn chủ tịch

8

Báo cáo công tác kiểm soát năm 2015 & phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Đoàn chủ tịch

9

Tờ trình V/v thông qua các nội dung biểu quyết:

1. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch chia cổ tức năm 2016.

2. Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2016.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

4. Quỹ tiền lương Ban điều hành & TBKS, Thù lao HĐQT & TV BKS năm 2015; Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2016.

5. Chọn Công ty Kiểm toán  năm 2016.

Đoàn chủ tịch

10

Thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông.

Đoàn chủ tịch

11

Thông qua các nội dung ở mục 6,7,8

Đoàn chủ tịch

12

Biểu quyết thông qua các nội dung ở mục 9

Đoàn chủ tịch

 

Nghỉ giải lao 10 phút

 

13

Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung mục 9

Ban kiểm phiếu

14

Trao quà cho CBCNV nghỉ việc.

Đoàn chủ tịch

15

Thông qua Nghị quyết của Đại hội

Ban Thư ký

16

Bế mạc Đại hội, chào cờ, mời cơm thân mật tại Resort

Đoàn chủ tịch

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

( Đã ký)

 

 

Ý kiến đóng góp
Tham gia đóng góp ý kiến
Bạn cần đăng nhập tại đây để có thể tham gia đóng góp ý kiến
Tin khác