info@sepon.com.vn (+ 84) 233 3851 151

SEPON TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

          Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK, ngày 30/03/2022 của Đảng ủy Khối về Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025; Hướng dẫn số 40-HD/ĐUTM ngày 31/05/2022 của Đảng uỷ Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị Về việc hướng dẫn đại hội các chi bộ trực thuộc;

          Từ ngày 23/8/2022 đến ngày 6/9/2022, 8 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng uỷ Công ty cùng các đồng chí ban lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các đơn vị.

           Tại Đại hội các chi bộ, đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022–2025; báo cáo kiểm điểm cấp ủy; quy chế bầu cử và đề án nhân sự bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022–2025.

          Theo Báo cáo, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, cấp ủy các Chi bộ đã quán triệt, đến từng đảng viên Điều lệ Đảng, các quy định, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên để đảng viên thấm nhuần các quy định về xử lý kỷ luật đảng; về những điều đảng viên không được làm; về chế độ kiểm tra, giám sát. Chương trình hành động của Đảng bộ Công ty; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Lãnh, chỉ đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2022 - 2025. 

          Phát biểu chỉ đạo Đại hội, các đồng chí trong Ban thường vụ đánh giá cao nội dung các báo cáo của Chi bộ trình bày tại Đại hội, đặc biệt đối với các ý kiến tham luận tại Đại hội đã phản ánh đúng, sát với tình hình thực tế tại Chi bộ, thể hiện rõ tính đảng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, tất cả đồng sức đồng lòng vì mục tiêu chung nhằm xây dựng Chi bộ vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Đảng bộ và của Tổng Công ty.

          Với 140 Đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ trực thuộc trong nhiệm kỳ quá đã đồng tâm, đồng sức, xây dựng đơn vị văn hóa, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động góp phần vào thắng lợi chung của Đảng bộ và Công ty. Tại Đại hội các đảng viên đã lựa chọn, sáng suốt bầu Cấp uỷ, Bí thư, Phó Bí thư của chi bộ mình.

 Bài: Anh Nga

Một số hình ảnh tại các chi bộ