Gạo huyết rồng

Gạo huyết rồng ( Gạo chiêm vùng ngập mặn)
Độ ẩm: <=14%