info@sepon.com.vn (+ 84) 233 3851 151

Phân vi sinh cho cây sắn

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG SEPON
Thành phần:
+ N:P:K:       2:4:2
+ Hàm ẩm: <35%
+ Mật độ vi sinh hữu ích: > 106   tế bào/gam
+ PHKCL: 5-7

Sản phẩm cùng loại