Trà gạo lứt

Trà gạo lứt

Thành phần:  100% gạo lứt đỏ

Số TCCB: 01/2012/TCCS-TGL/TM