info@sepon.com.vn (+ 84) 233 3851 151
Quỹ cho Con Tuần 52
Chủ tịch Quỹ Cho con trao giấy chứng nhận và chi phí bảo trợ định kỳ tháng 11.2021
Hình ảnh hoạt động 11
Hình ảnh hoạt động 10
Hình ảnh hoạt động 9
Hình ảnh hoạt động 8
Hình ảnh hoạt động 7
Hình ảnh hoạt động 6
Hình ảnh hoạt động 5
Hình ảnh hoạt động 3
Hình ảnh hoạt động 2
Hình ảnh hoạt động 1