info@sepon.com.vn (+ 84) 233 3851 151

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

    Chiều ngày 15/4/2024, tại SEPON resort, SEPON tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, với sự tham dự của 73 cổ đông sở hữu và ủy quyền tham dự trong tổng số 400 cổ đông được chốt danh sách đến ngày 12/3/2024.
    Đại hội đã thông qua một số nội dung như kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch 2024 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch 2024 của Ban kiểm soát. Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán, chi trả cổ tức, tiền lương ban quản lý, thành lập nhà máy phân bón hữu cơ, nhà máy sấy lúa…
Đại hội cũng đã nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch 2024 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 2024.
Đại hội đã hoàn thành tốt Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2023 như doanh thu: 1.493 tỷ, cổ tức 17,2%, nộp ngân sách nhà nước 75,7 tỷ, thu nhập bình quân lao động 13 triệu/ tháng…
Bài: Hải Châu
Ảnh: Minh Vĩ
Một số hình ảnh