ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

   Chiều ngày 22/4/2022, Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện là 94 cổ đông, nắm giữ 7.552.141 cổ phần, tương đương tỷ 89,91 %  tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty. Danh sách cổ đông đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 23/03/20222.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty ông Hồ Xuân Hiếu - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Tổng giám đốc Công ty ông Lê Quang Nhật thay mặt cho Ban trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022, cụ thể: Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021, Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chi tiêu sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể: Doanh thu : 1.075 tỷ đồng, đạt 107,5 % KH, Nộp ngân sách địa phương: 65,2 tỷ đồng, đạt 119 % KH, Lợi nhuận :  25,1 tỷ đồng, đạt 114% KH, Cổ tức: 25% /năm, Thu nhập Bq lao động: 12 triệu đồng/người/tháng.

 Dự kiến, năm 2022 là năm sẽ còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của chiến tranh Nga và Ucraina, giá dầu tăng kéo theo nguyên vật liệu đầu vào đều tăng như phân bón, sản phẩm hóa chất... cộng thêm sự gián đoạn và chi phí tăng thêm của chuỗi cung ứng sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, trong đó là các ngành như nông sản, lương thực, thực phẩm liên quan đến Công ty, đặc biệt lĩnh vực xuất khẩu. Vì vậy Công ty xây dựng kế hoạch với các chỉ tiêu sau: Doanh thu   : 1.200 tỷ đồng, Thu nhập bình quân người lao động: 10 triệu đồng/người/tháng, Lợi nhuận: 25 tỷ đồng, Cổ tức: >=15% /năm; Nộp ngân sách địa phương: 60 tỷ đồng.

          Tại Đại hội Trưởng Ban kiểm soát Công ty ông Mai Chiếm Hùng trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD công ty, hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát; phương hướng hoạt động năm 2022.

          Hội nghị đã thông qua với tỷ lệ 100% các tờ trình HĐQT bao gồm: Lựa chọn đơn vị kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Thông qua Sửa đổi điều lệ về sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; thành lập chi nhánh Đà Nẵng.